Trắc nghiệm Trường hợp đồng dạng thứ hai có đáp án (Vận dụng)

  • 804 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 18cm, BC = 27cm. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho CD = 12cm. Tính độ dài AD.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

ACDC=1812=32,CBCA=2718=32CACD=CBCA

Xét ΔACB và ΔDCA có góc C chung và CACD=CBCA (cmt)

Nên ΔACB ~ ΔDCA (c.g.c)

ACDC=ABDA32=12DA

DA =2.123= 8cm


Câu 2:

Cho tam giác ABC có AB = 15cm, AC = 18cm, BC = 27cm. Điểm D thuộc cạnh BC sao cho CDCB=49. Độ dài AD là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có CDCB=49CD =4.279= 12

ACDC=1812=32,CBCA=2718=32CACD=CBCA

Xét ΔACB và ΔDCA có góc C chung và CACD=CBCA (cmt)

Nên ΔACB ~ ΔDCA (c.g.c)

ACDC=ABDA32=15DA

DA =2.153= 10cm


Câu 3:

Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 900) có AB = 16cm, CD = 25cm, BD = 20cm.

1. Tam giác ABD đồng dạng với tam giác nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

ΔABD và ΔBDC có góc ABD = BDC (hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau do AB // CD);

ABBD=BDDC (vì 1620=2025)

Do đó ΔABD ~ ΔBDC (c.g.c)


Câu 4:

Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 900) có AB = 16cm, CD = 25cm, BD = 20cm.

2. Độ dài cạnh BC là

Xem đáp án

Đáp án C

Vì ΔABD ~ ΔBDC (cmt) nên góc A = DBC.

Ta có A = 900 nên DBC = 900. Theo định lí Pytago, ta có

BC2 = CD2 - BD2 = 252 - 202 = 152. Vậy BC = 15cm


Câu 5:

Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 900) có AB = 1cm, CD = 4cm, BD = 2cm.

1.Chọn kết luận sai?

Xem đáp án

Đáp án B

ΔABD và ΔBDC có: ABD = BDC (hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau do AB // CD)

ABBD=BDDC (vì 12=24)

Do đó ΔABD ~ ΔBDC (c.g.c) nên A đúng.

=> ABD = BDC < 900 nên B sai.

ΔABD ~ ΔBDC => ABBD=ADBC=12 (cạnh t/u) BC = 2AD nên C đúng.

BAD = DBC = 900 nên BD  BC hay D đúng

Vậy chỉ có B sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận