200 Bài tập nguyên hàm tích phân cơ bản, nâng cao (P1)

  • 9082 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biết f(x-1)dx=x-1x+1 +c và f(x+1)dx=F(x) +c thì

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta : f(x-1)dx=x-1x+1+Cf(x-1)=2(x+1)2=2(x-1)+22f(x)=2(x+2)2f(x+1)=2(x+1+2)2=2(x+3)2f(x+1)dx=2(x+3)2dx=-2x+3+CF(x)=-2x+3


Câu 2:

Biết sin4xdxsin4x+cos4x=F(x)+c. Khi đó

Xem đáp án

Đáp án B.

sin4xsin4x+cos4x=2sin2xcos2x1-2sin2xcos2x=2sin2xcos2x1-2.14sin22x=4sin2xcos2x2-sin22xsin4xdxsin4x+cos4x=4sin2xcos2xdx2-sin22x=IĐt 2-sin22x=t -4sin2xcos2xdx=dtI=-dtt=-lnt=-ln 2-sin22x=ln1 2-sin22x=ln1sin4x+cos4x=ln1sin4x+cos4x  do 1sin4x+cos4x>0 


Câu 3:

Biết 01f(x)dx=2.Tính I=01xf(x2)dx.

Xem đáp án

Đáp án A.

Đặt x2=txdx=dt2Đổi cận x=0t=0; x=1t=1I=01f(t).12.dt=1201f(x)dx=12.2=1


Câu 5:

Cho f(x) liên tục trên [-2;2] và -22f(x)dx=π2. Tính I=-22[f(x)-f(-x)]dx.

Xem đáp án

Đáp án D.

I=-22f(x)-f(-x)dx=-22f(x)dx--22f(-x)dx=π2-KĐặt -x=tdx=-dtĐổi cận x=2t=-2; x=-2t=2K=2-2-f(t)dt=-22f(t)dt=-22f(x)dx=π2I=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận