Trắc nghiệm Toán 12 Mũ và lôgarit có đáp án (Mới nhất)

  • 352 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Với  a là số thực dương tùy ý, log22a  bằng

Xem đáp án
Chọn A
log22a=log22+log2a=1+log2a

Câu 2:

Nghiệm của phương trình log2x+6=5  là

Xem đáp án

Chọn D

Điều kiện x+6>0x>6

Ta có: log2x+6=5log2x+6=log225x+6=32x=326z2x=26 ( TM)

Vậy nghiệm của phương trình: x=26


Câu 3:

Với a,b  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn log3a2log9b=3 , mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A

Ta có: .log3a2log9b=3log3alog3b=3log3ab=3ab=27a=27b


Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình log336x23  

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: log336x2336x2279x203x3 .


Câu 5:

Với a là số thực dương tùy ý, log33a  bằng

Xem đáp án

Chọn D

Ta có log33a=log33+log3a=1+log3a .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận