255 Bài trắc nghiệm Hàm số mũ và Logarit cơ bản nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 4288 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm các giá trị m để y=lnx-1x-m nghịch biến trên 2;3

Xem đáp án

Đáp án B

y=lnx-1x-mĐk: x-1x-m>0TH1: m>1 thì x-;1(m;+)TH2: m<1 thì x-;m(1;+)y'=1-m(x-m)2.1lnx-1x-m Hàm số nghịch biến trên 1-m<0m>1Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;3) thì khoảng (2;3) không thuộc TXĐVới ĐK m>1 thì TXĐ của hàm số trên  D=-;1(m;+)m2KL: với 1<m2 thi thỏa mãn yêu cầu bài toán


Câu 2:

Đặt F=log1xy2 Đẳng thức nào dưới đây đúng x>0,y>0 và x1 

Xem đáp án

Đáp án D

F=log1xy2=-logxy2=logxy-2=logx1y2


Câu 3:

Phương trình 2fx=3gx tương đương với phương trình nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

2f(x)=3g(x)log22f(x)=log23g(x)f(x)=g(x)log23f(x)ln2=g(x)ln2log23=g(x)ln3f(x)ln3=g(x)ln2


Câu 4:

Cho fx=34x-x2 Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D

f(x)=34x-x2f'(x)=(4-2x).34x-x2.ln3f'(x)=0x=2Ta thấy f'(x)>0 khi x<2Vậy hàm số f(x)=34x-x2 đồng biến khi x<2Trong 4 đáp án ta thấy khoảng 110;19 nằm trong khoảng (-;2) 


Câu 5:

Giải bất phương trình log32x-32-x <1 

Xem đáp án

Đáp án C

log32x-32-x<1ĐK: log32x-32-x0 2x-32-x13x-52-x0 53x<2PTlog32x-32-x<12x-32-x<3 2x-32-x-3<05x-92-x<0 x-;952;+Kết hp ĐK ta có tp nghim S=[53;95)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận