Bài tập Hàm số mức độ cơ bản, nâng cao cực hay có lời giải chi tiết(P4)

  • 3339 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) = x4-2(m-1)x2+1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác vuông.

Xem đáp án

Chọn D.

TXĐ: D = R.

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị y' = 0 có ba nghiệm phân biệt  m -1 > 0  m > 1(*) 

3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là: A(0;1), 

Hàm số đã cho là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng

Ta có 

Kết hợp với điều kiện (*) => m = 2 

Làm theo bào toán trắc nghiệm như sau:

Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị khi ab < 0  

Chỉ có đáp án D thỏa mãn.


Câu 3:

Cho hàm số y = x33-x-11, giá trị cực tiểu của hàm số là

Xem đáp án

Chọn C.

Tập xác định: D = 

Giá trị cực tiểu của hàm số là -53


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) , có đạo hàm là f'(x) liên tục trên  và hàm số f'(x) có đồ thị như hình dưới đây.

Hỏi hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực trị?

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có f'(x)= 0 

(Trong đó -2 < a < 0 < b < c < 2)

Ta có bảng xét dấuDựa vào bảng xét dấu ta thấy hàm số y = f(x) có 3 cực trị.


Câu 5:

Cho hàm số y = 2cos3x - 3cos2x - mcosx. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 0;π2 

Xem đáp án

Chọn D.

Cách 1:

Hàm số y = 2cos3x - 3cos2x - mcosx nghịch biến trên khoảng 0;π2 

Xét 

Đặt t = cosx 

Ta có:  là Parabol có đỉnh  và hệ số a < 0 nên có giá trị lớn nhất là 32 tại t = 12

Để (1) xảy ra 

Cách 2:

Đặt t = cosx

Ta có:

 Hàm số y = 2cos3x - 3cos2x - mcosx nghịch biến trên khoảng 0;π2 thì  đồng biến trên khoảng (0;1)

Dựa vào bảng biến thiên suy ra 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận