Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Toán 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 12)

  • 2812 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a  biểu diễn của các vectơ đơn vị là a= 2i+k3j . Tọa độ của vectơ a

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có a=2i+k3j

Do đó tọa độ của a a (2; −3; 1).


Câu 2:

Mặt phẳng đi qua ba điểm A(0; 0; 2), B(1; 0; 0), C(0; 3; 0) có phương trình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm B(1; 0; 0), C(0; 3; 0) và A(0; 0; 2) là:

(P) : x1+y3+z2=1


Câu 3:

Cho hàm số f(x) = 132x . Mệnh đề nào sau đây đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt u = 32x  (u ≥ 0)

Suy ra : u2 = 3 – 2x Û 2udu = −2dx Û dx = −udu.

Do đó 132xdx=1uudu=du

= −u + C = − 32x + C.

Câu 4:

Nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x3 – 9 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2x39dx = 2.x44 − 9x + C = 12x4 – 9x + C


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt u=xdv=exdxdu=dxv=exdx

Do đó: xexdx=xex – ex + C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận