Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Toán 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2765 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên hàm của hàm số f(x)=x23x+1x là:

Xem đáp án
Chọn A.

f(x)dx=x23x+1xdx=x333x22+lnx+C


Câu 2:

Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số fx=ax+bx2    x0, biết rằng F1=1, F1=4, f1=0. F(x) là biểu thức nào sau đây

Xem đáp án
Chọn D.
fxdx=ax+bx2dx=ax+bx2dx=ax22+bx11+C=ax22bx+C=Fx
Ta có: F1=1F1=4f1=0a2+b+C=1a2b+C=4a+b=0a=32b=32c=74
Vậy Fx=3x24+32x+74

Câu 3:

Nguyên hàm của hàm số f(x)=2sin3xcos2x là :

Xem đáp án

Chọn A.

I=2sin3x.cos2xdx=sin5x+sinxdx=sin5xdx+sinxdx=cos5x5cosx +​C 


Câu 4:

Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số y=xex2. Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Xem đáp án

Chọn C.

Đặt t=x2dt=2xdx
Suy ra I=x.ex2dx=12etdt=12et+C=12ex2+C

Câu 5:

Tính nguyên hàm I=lnlnxxdx được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn C.
Đặt lnx=tdt=dxx. Suy ra I=lnlnxxdx=lntdt
Đặt u=lntdv=dtdu=dttv=t. Theo công thức tính nguyên hàm từng phần, ta có:
I=tlntdt=tlntt+C=lnx.lnlnxlnx+C

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận