Trắc nghiệm Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có đáp án (Nhận biết -Thông hiểu)

  • 857 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phương trình |2x – 5| = 3 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án C

|2x – 5| = 3

TH1: |2x – 5| = 2x – 5 khi 2x – 5 ≥ 0  2x ≥ 5 x  52

Khi đó |2x – 5| = 3

 2x – 5 = 3  2x = 8  x = 4 (TM)

TH2: |2x – 5| = - (2x – 5) khi 2x – 5 < 0  2x < 5  x <52

Khi đó |2x – 5| = 3  - (2x – 5) = 3  2x = 2  x = 1 (TM)

Vậy phương trình có nghiệm là x = 4; x = 1


Câu 2:

Phương trình |2x + 5| = 3 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án D

|2x + 5| = 3

TH1: |2x + 5| = 2x + 5 khi 2x + 5 ≥ 0  2x ≥ -5  x  -52

Khi đó |2x + 5| = 3

 2x + 5 = 3  2x = -2  x = -1 (TM)

TH2: |2x + 5| = - (2x + 5) khi 2x + 5 < 0  2x < -5  x < -52

Khi đó |2x + 5| = 3  - (2x + 5) = 3  -2x = 8  x = -4 (TM)

Vậy phương trình có nghiệm là x = -4; x = -1


Câu 3:

Phương trình 2|3 – 4x| + 6 = 10 có nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án B

TH1: |3 – 4x| = 3 – 4x khi 3 – 4x ≥ 0  4x ≤ 3  x  34

Phương trình đã cho trở thành 2(3 – 4x) + 6 = 10

 2(3 – 4x) = 4  3 – 4x = 2  x =14 (TM)

TH2: |3 – 4x| = -(3 – 4x) khi 3 – 4x < 0  4x > 3  x > 34

Phương trình đã cho trở thành 2(4x – 3) + 6 = 10

 2(4x – 3) = 4  4x – 3 = 2  x =54 (TM)

Phương trình có nghiệm x=14;x=54


Câu 4:

Phương trình -|x – 2| + 3 = 0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án C

TH1: x – 2 ≥ 0  x ≥ 2, khi đó |x – 2| = x – 2, phương trình trở thành:

-(x – 2) + 3 = 0  -x + 5 = 0  x = 5 (TM)

TH2: x – 2 < 0  x < 2 thì |x – 2| = -(x – 2), phương trình trở thành:

-[-(x – 2)] + 3 = 0  x – 2 + 3 = 0

 x + 1  = 0  x = -1 (TM)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt x = -1, x = 5


Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình |5x – 3| = x + 7 là

Xem đáp án

Đáp án D

TH1: |5x – 3| = 5x – 3 nếu 5x – 3 ≥ 0  5x ≥ 3  x  35

Phương trình đã cho trở thành 5x – 3 = x + 7

 4x = 10  x =52 (TM)

TH2: |5x – 3| = -(5x – 3) nếu 5x – 3 < 0  5x < 3  x < 35

Phương trình đã cho trở thành –(5x – 3) = x + 7

 -6x = 4  x =-23 (TM)

Vậy tập nghiệm của phương trình S=52;23


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận