Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2534 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đường thẳng nào cho dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x3x+1

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp:

Nếu limx+fx=a hoặc limxfx=ay=a là TCN của đồ thị hàm số.

Cách giải:

limx+2x3x+1=2,   limx2x3x+1=2Đồ thị hàm số y=2x3x+1 có tiệm cận ngang là: y=2 

Câu 2:

Cho hàm số fx=x2lnx. Tính f'e

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính đạo hàm của một tích f.g'=f'.g+f.g' 

Cách giải:

Ta có: fx=x2lnxf'x=2x.lnx+x2.1x=2xlnx+xf'e=2elne+e=2e+e=3e

Câu 3:

Viết công thức tính V của khối cầu có bán kính r.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích khối cầu.

Cách giải:

Công thức tính V của khối cầu có bán kính r: V=43πr3

Câu 4:

Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 6 gần bằng số nào sau đây nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích chóp Vchóp=13Sđáy.h
Cách giải:
Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 6 gần bằng số nào sau đây nhất? (ảnh 1)

Gọi O=ACBDSOABCD 

Diện tích đáy: Sđ=AB2=62=36 

ABCD là hình vuông tâm O OB=AB2=62=32 

Tam giác SOB vuông tại O

SO=SB2OB2=62322=3618=32 

Thể tích khối chóp: VS.ABCD=13.SO.Sđ=13.32.36=36251

Câu 5:

Tìm tập xác định D của hàm số y=lnx23x

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp:

Hàm số y=logafx  0<a1 xác định khi và chỉ khi fx>0 

Cách giải:

ĐKXĐ: x23x>0x>3x<0 

TXĐ: D=;03;+

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận