Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 11)

  • 2186 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm m để hàm số y=4x3+mx212x đạt cực tiểu tại điểm x=2.

Xem đáp án
Chọn B
y'=12x2+2mx12
y''=24x+2m
Hàm số bậc ba đạt cực tiểu tại x=2   y'2=0y''2>0364m=048+2m>0m=9Loaim>24
Vậy không có m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 2:

Cho hàm số y=x33mx22m+3xm ( m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên ?

Xem đáp án
Chọn A
Tập xác định của hàm số đã cho là R.
Ta có: y'=x22mx2m+3.
Hàm số nghịch biến trên Ry'0,xa<0Δ'01<0m22m301m3.
Mặt khác m nên m1;0;1;2;3.
Vậy có 5 giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên R.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, có AB=2a,AD=DC=a, SA=aSAABCD. Tan của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là

Xem đáp án
Chọn B
Media VietJack
Cách 1: Gọi I là trung điểm của AB suy ra AI=12AB=a. Mặt khác ABCD là hình thang vuông và AD=DC=a, nên là hình vuông suy ra CI=a.
Vậy trong tam giác ACB có đường trung tuyến CI=12ABCIAB, nên ΔACB vuông cân tại C, hay ACCB (1).
Mà theo giả thiết SAABCDSACB (2).
Từ (1) và (2) suy ra CBSC.
Do đó góc giữa hai mặt phẳng SBCABCD là góc giữa hai đường thẳng trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến, tức là góc SCA^=α.
Ta có AC=a2. Vậy tanα=aa2=12.
Cách 2:
Gọi I là trung điểm củaAB  suy ra  AI=12AB=a.
Media VietJack
Suy ra ACCB (1).
SAABCDSACB(2)
Từ (1) và (2) suy ra SCCB
Vậy góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABCD là góc giữa hai đường thẳng trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến, tức là góc SCA^=α.
Media VietJack
Do đó tanα=aa2=12.

Câu 4:

Kí hiệu m. M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y=x+32x1 trên đoạn 1;4. Tính giá trị của biểu thức d=Mm.

Xem đáp án
Chọn B
Nhận thấy y'=72x12<0x1;4, nên:
Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 1;4M=y1=4.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 1;4m=y4=1
Vậy giá trị của biểu thức d=Mm=41=3.

Câu 5:

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'AB=aA'B tạo với mặt đáy ABC một góc 600. Tính thể tích V khối lăng trụ đã cho.

Xem đáp án
Chọn C
Media VietJack
Vì ABC.A'B'C' là lăng trụ tam giác đều nên AA'ABCΔABC đều.
Suy ra A'B;ABC^=A'BA^=600AA'=AB.tan600=a3SΔABC=a234.
V=AA'.SΔABC=a3.a234=34a3

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 tháng trước

CT Hằng

Bình luận


Bình luận