Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 19)

  • 1410 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=x4x2+3. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án
Chọn B
Ta có y'=4x32x y'=04x32x=0x=0x=22x=22
Do y'=0 có ba nghiệm phân biệt nên hàm số có ba cực trị.

Câu 2:

Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?

Media VietJack

Xem đáp án
Chọn C
Hình đa diện sau có 7 mặt.

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên trên đoạn 2;3 như sau:
Media VietJack
Giá trị lớn nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn 2;3 bằng:

Xem đáp án
Chọn C
Hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn 2;3
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy x2;3 thì  f(x)2 và f(1)=2 nên giá trị lớn nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn 2;3 bằng 2 nên chọn.
Xét đáp án A vì 2<2 nên loại.
Xét đáp án B vì 0<2 nên loại.
Xét đáp án D vì 1<2 nên loại.

Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên R?

Xem đáp án
Chọn A
Xét đáp án A hàm số y=x3x2+x+4 có tập xác định D=
y'=3x22x+1
Δ'y'=2<0 nên y'=3x22x+1>0,x do đó hàm số luôn đồng biến trên R nên chọn.
Xét đáp án B hàm số y=2x5x+2 có tập xác định D=\2
y'=9x+22>0,x2 do đó hàm số đồng biến trên các khoảng ;22;+ nên loại.
Xét đáp án C hàm số y=x4+3x24 có tập xác định D=
y'=4x3+6x=2x(2x2+3)<0,x<0 do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ;0 nên loại.
Xét đáp án D hàm số  y=x22x2 có tập xác định D=
y'=2x2<0,x<1 do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ;1 nên loại.

Câu 5:

Hàm số nào sau đây có cực trị ?

Xem đáp án
Chọn C
Xét đáp án A có y'=3>0,x hàm số không có cực trị.
Xét đáp án B có y'=73x+22>0,x23 hàm số không có cực trị.
Xét đáp án D có y'=3x20,x hàm số không có cực trị.
Xét đáp án C có y'=4x3+6x; y'=0x=0. Ta có bảng biến thiên:
Media VietJack
Do đó hàm số có đạt cực tiểu tại điểm x=0. Chọn C.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận