Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 16)

  • 1408 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hàm số y=x33x+5 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án
Chọn C
Ta có: TXĐ: D=
y'=3x23y'>03x23>0x>1x<1
Vậy hàm số y=x33x+5 đồng biến trên khoảng ;11;+.

Câu 2:

Cho hàm số y=2x+1x+1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
Chọn D
Tập xác định:D=\1
Ta có y'=1x+12>0, xD nên hàm số đồng biến trên các khoảng ;11;+.

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án
Chọn B
Mệnh đề đúng là: Hàm số có điểm cực tiểu x=3.

Câu 4:

Cho hàm số y=fx liên tục trên và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Hỏi hàm số y=fx có bao nhiêu điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án
Chọn D
Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy hàm số y=fx có 2 điểm cực trị là x=1;x=3

Câu 5:

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án
Chọn D
Media VietJack
Do đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số trùng phương y=ax4+bx2+c với hệ số a>0 nên ta loại đáp án A và B.
Mặt khác, đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 nên loại đáp án C, và rõ ràng đáp án D thỏa mãn.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận