VietJack

Bộ môn:

Họ và tên

VietJack

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

kh.vjadmin@vietjack.com

Khóa học tiêu biểu

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

Giới thiệu:

KHÓA HỌC CỦA TÔI

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

Bài tập trắc nghiệm dao động cơ học

Tiếng Việt 4 - cô Lục Thanh Loan

Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

ÔN LUYỆN Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

khóa học vô địch

340 Bài tập Hóa học hữu cơ cơ bản, nâng cao có lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí tự nhiên lớp 12 có đáp án

Bài tập Cực trị hàm số cơ bản, nâng cao có lời giải

Toán 4 - Cô Trịnh Thị Vui

MẤT GỐC Tiếng Anh - Cô Kiều Trang

Bài tập Tổ hợp - Xác suất cơ bản, nâng cao có lời giải

Bài tập Tổ hợp - Xác suất ôn thi Đại học có lời giải

Bài tập Xác suất ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài tập Biểu đồ Địa Lí ôn thi Đại học có lời giải

Bài tập Hình học không gian OXYZ cơ bản, nâng cao có lời giải

Bài tập Số phức cơ bản, nâng cao có lời giải

225 Bài tập Số phức ôn thi Đại học có lời giải

Bài tập Tích phân ôn thi Đại học có lời giải

Bài tập Tích phân cực hay có lời giải

Toán 8 - Cô Diệu Linh

Tiếng Anh 10 - Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

Tiếng Anh 3 - Cô Giang Ly

Toán 3 - Cô Trịnh Thị Vui

ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Vương Thị Hạnh

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 2 (có đáp án): Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 (có đáp án): Đất nước nhiều đồi núi (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 (có đáp án): Đất nước nhiều đồi núi (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8 (có đáp án): Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 13 (có đáp án): Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đồ một số

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 14 (có đáp án): Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 15 (có đáp án): Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 (có đáp án): Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 (có đáp án): Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 (có đáp án): Lao động và việc làm (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 (có đáp án): Lao động và việc làm (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 (có đáp án): Đô thị hóa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 (có đáp án): Đô thị hóa (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 19 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20 (có đáp án): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20 (có đáp án): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20 (có đáp án): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 (có đáp án): Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21 (có đáp án): Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 (có đáp án): Vấn đề phát triển nông nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 (có đáp án): Vấn đề phát triển nông nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 (có đáp án): Vấn đề phát triển nông nghiệp (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 23 (có đáp án) Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu ngành công nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu ngành công nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P1

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P2

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P3

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (có đáp án): Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 (có đáp án): Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 (có đáp án): Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích sự chuyển dịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích sự chuyển dịch

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin P1

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin P2

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 (có đáp án): Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 (có đáp án): Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ P1

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ P2

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ P3

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33 (có đáp án): Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Trung Bộ Phần 1

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Trung Bộ Phần 2

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38 (có đáp án): Thực hành:So sánh về cây công nghiệp lâu năm

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38 (có đáp án): Thực hành:So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ P1

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ P2

Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 40 : Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 40 (có đáp án): Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên (phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 (có đáp án): Các vùng kinh tế trọng điểm (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 2 (có đáp án): Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 3 (có đáp án): Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 4 (có đáp án): Thực hành Xác định một số phương pháp biểu diễn

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 5 (có đáp án): Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 6 (có đáp án): Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 7 (có đáp án): Cấu trúc Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 8 (có đáp án): Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 9 (có đáp án): Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 10 (có đáp án): Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 11 (có đáp án): Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12 (có đáp án): Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14 (có đáp án): Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 15 (có đáp án): Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 16 (có đáp án): Sông. Thủy triều. Dòng biển

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 17 (có đáp án): Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 18 (có đáp án): Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19 (có đáp án): Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án): Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 21 (có đáp án): Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 22 (có đáp án): Dân số và sự gia tăng dân số

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23 (có đáp án): Cơ cấu dân số

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 24 (có đáp án): Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 25 (có đáp án): Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 (có đáp án): Địa lí ngành trồng trọt

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 29 (có đáp án): Địa lí ngành chăn nuôi

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 30 (có đáp án): Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 31 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 32 (có đáp án): Địa lí các ngành công nghiệp (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 34 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 35 (có đáp án): Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 36 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 37 (có đáp án): Địa lí các ngành giao thông vận tải

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 38 (có đáp án): Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 40 (có đáp án): Địa lí ngành thương mại

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 41 (có đáp án): Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 42 (có đáp án): Môi trường và sự phát triển bền vững

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3 (có đáp án): Một số vấn đề mang tính toàn cầu (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 4 (có đáp án): Thực hành: Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Một số vấn đề của châu lục và khu vực (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Liên minh Châu Âu (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Liên Bang Nga (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Nhật Bản (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 2)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 3)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 4)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 1 (có đáp án): Các cấp tổ chức của thế giới sống

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 2 (có đáp án): Các giới sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 3 (có đáp án): Các nguyên tố hóa học và nước

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 4 (có đáp án): Cacbohidrat và lipit

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 5 (có đáp án): Protêin

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 6 (có đáp án): Axit nuclêic

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 7 (có đáp án): Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 8 (có đáp án): Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 11 (có đáp án): Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 2: Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 13 (có đáp án): Khái quát về năng lượng và năng lượng và chuyển hóa

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 14 (có đáp án): Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 16 (có đáp án): Hô hấp tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Kiểm tra học kì I

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 17 (có đáp án): Quang hợp

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 18 (có đáp án): Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 19 (có đáp án): Giảm phân

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 4: Phân bào

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 22 (có đáp án): Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 23 (có đáp án): Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 25 (có đáp án): Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 26 (có đáp án): Sinh sản của vi sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 27 (có đáp án): Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 29 (có đáp án): Cấu trúc của các loại virut

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 30 (có đáp án): Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 31 (có đáp án): Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 32 (có đáp án): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Ôn tập chường 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Trắc nghiệm Sinh Học 10 (có đáp án): Kiểm tra học kì II

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 1 (có đáp án): Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 1 (có đáp án): Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 2 (có đáp án): Vận chuyển các chất trong cây

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 3 (có đáp án): Thoát hơi nước

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 4 (có đáp án): Vai trò của các nguyên tố khoáng

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 5 (có đáp án): Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 6 (có đáp án): Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 8 (có đáp án): Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 9 (có đáp án): Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (Phần 3)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 10 (có đáp án): Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 11 (có đáp án): Quang hợp và năng suất cây trồng

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 12 (có đáp án): Hô hấp ở thực vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 15 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 16 (có đáp án): Tiêu hóa ở động vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật (Phần 3)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 18 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 18 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 19 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 19 (có đáp án): Tuần hoàn máu (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 20 (có đáp án): Cân bằng nội môi (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 1 (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 23 (có đáp án): Hướng động

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 24 (có đáp án): Ứng động

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 26 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 26 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 27 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 28 (có đáp án): Điện thế nghỉ

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 29 (có đáp án): Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 30 (có đáp án): Truyền tin qua Xinap

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 31 (có đáp án): Tập tính ở động vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 31 (có đáp án): Tập tính ở động vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 32 (có đáp án): Tập tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 2 (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 (có đáp án): Đề kiểm tra học kì 1

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 34 (có đáp án): Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật (Phần 1)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 35 (có đáp án): Hoocmon ở thực vật (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 36 (có đáp án): Phát triển ở thực vật có hoa (Phần 1)