Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 3

  • 2131 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của y' như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của y' như sau:  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng(-1,3) .   (ảnh 1)

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng (-1,1).


Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho đồ thị hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn C

Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y=fx đồng biến trên khoảng (0,2).

 


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau  Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên (-1,0).


Câu 5:

Giá trị cực tiểu của hàm số y=x33x29x+2 là

Xem đáp án

Chọn C

TXĐ: D=R.

y'=3x26x9. Cho y'=0x=1x=3 

Bảng biến thiên:

Giá trị cực tiểu của hàm số  y=x^3-3x^2-9x+2 là (ảnh 1)

Vậy giá trị cực tiểu là yCT=25.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận