Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 17

  • 2115 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàm số bậc ba y=ax3+bx2+cx+d,  a0  có thể có nhiều nhất mấy điểm cực trị.

Xem đáp án

Chọn A

Ta có y'=3ax2+2bx+c,a0 là tam thức bậc hai có nhiều nhất  nghiệm và y'  đổi dấu khi qua hai nghiệm đó nên hàm số y=ax3+bx2+cx+d,  a0   có nhiều nhất hai cực trị.


Câu 2:

Hàm số y=2x+3x+1  có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn C

y'=1x+12<0x1. Đạo hàm không đổi dấu nên hàm số không có cực trị.


Câu 3:

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập R  ?

Xem đáp án

Chọn C

+ Hàm số y=2x+1  có y'=2<0,x  nên không đồng biến trên R  .

+ Hàm số y=x2+1  có y'=2x  không thỏa mãn y'0,x  nên hàm số không đồng biến trên .

+ Hàm số y=2x+1  có y'=2>0,x  nên hàm số đồng biến trên R .

+ Hàm số y=x2+1   có y'=2x   không thỏa mãn y'0,x  nên hàm số không đồng biến trên R .


Câu 4:

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Gọi m1,m2  là hai giá trị thực của tham số m   để đồ thị hàm số  y=x1x2mx+m có đúng một tiệm cận đứng. Tính   m1+m2.

Xem đáp án

Chọn B

Để đồ thị hàm số có đúng x2mx+m=0 một tiệm cận đứng thì:

Th1: Phương trình có đúng 1 nghiệm.

Khi đó:   Δ=0m24.1.m=0m24m=0m=0m=4.

Th2: Phương trình x2mx+m=0  có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng .

Khi đó:   Δ>012m.1+m=0Δ>01=0m.

Vậy  m1=0,m2=4. Do đó   m1+m2=4.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận