Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 13

  • 1299 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=x33x+5 . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

TXĐ: D=

Ta có: y'=3x23=0x=±1

Bảng biến thiên:

Cho hàm số  y= x^3-3x+5. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

 Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1  .


Câu 2:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c  (với a,b,c ), có đồ thị như hình vẽ.

Cho hàm số  y= ax^4+bx^2+c (với a,b,c thuộc R ), có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?  (ảnh 1)

 

             Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Từ đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và 0;1

Nên trong các đáp án ta chọn A.


Câu 3:

Cho hàm số y=3x1x1 . Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

TXĐ:  D=\1

             Ta có: y'=2x+12<0   với mọi thuộc tập xác định.

             Nên hàm số đã cho luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.


Câu 4:

Cho hàm số y=mx3x+1 . Tính tổng các giá trị nguyên của m10;10  để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Xem đáp án

TXĐ: D=\1 .

Ta có y'=m+3x+12  .

Để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định ta có: y'<0  với mọi  thuộc tập xác định

 m+3x+12<0 với mọi x  thuộc tập xác định

m+3<0m<3.

Do m  là số nguyên thuộc 10;10  nên m10;9;8;7;6;5;4

Khi đó, tổng các giá trị nguyên của m  là: S=10987654=49 .


Câu 5:

Cho hàm số  y=13x3mx2+9x+2021. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên R.

Xem đáp án

Ta có: y'=x22mx+9  .

Để hàm số đồng biến trên R  ta có:  x22mx+90 với mọi x

Δ'=m2903m3

Do m nguyên nên m3;2;1;0;1;2;3

Số giá trị nguyên của m  là: 7.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận