Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 20

  • 2116 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàm số y=x33x+5 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: TXĐ: D=.

y'=3x23y'>03x23>0x>1x<1.

Vậy hàm số y=x33x+5 đồng biến trên khoảng ;1 1;+.


Câu 2:

Cho hàm số y=2x+1x+1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Tập xác định: D=\1.

Ta có y'=1x+12>0, xD nên hàm số đồng biến trên các khoảng ;1 và 1;+.


Câu 3:

Cho hàm số y= f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y= f(x) có bảng biến thiên như sau:    Mệnh đề nào sau đây đúng? (ảnh 1)


Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Mệnh đề đúng là: Hàm số có điểm cực tiểu x=3.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Hỏi hàm số y= f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Hỏi hàm số y= f(x) có bao nhiêu điểm cực trị? (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy hàm số y=fx có 2 điểm cực trị là x=1;x=3.


Câu 5:

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?   (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn D

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?   (ảnh 2)


Do đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số trùng phương y=ax4+bx2+c với hệ số a>0 nên ta loại đáp án A và   B.

Mặt khác, đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1 nên loại đáp án C, và rõ ràng đáp án D thỏa mãn.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận