Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 23

  • 2118 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=x4x2+3. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Ta cóy'=4x32x,y'=04x32x=0x=0x=22x=22.

Do y'=0 có ba nghiệm phân biệt nên hàm số có ba cực trị.


Câu 2:

Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?

Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn C

Hình đa diện sau có 7 mặt.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên trên đoạn [-2,3] như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên trên đoạn [-2,3] như sau:  Giá trị lớn nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn [-2,3]  bằng: (ảnh 1)
Giá trị lớn nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn [-2,3]  bằng:

Xem đáp án

Chọn C

Hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn 2;3

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy x2;3 thì f(x)2 và f(1)=2 nên giá trị lớn nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn 2;3 bằng 2 nên chọn. 

Xét đáp án A vì 2<2 nên loại.

Xét đáp án B vì 0<2 nên loại.

Xét đáp án D vì 1<2 nên loại.


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên R?

Xem đáp án

Chọn A

Xét đáp án A hàm số y=x3x2+x+4 có tập xác định D=R 

 y'=3x22x+1  

Δ'y'=2<0 nên y'=3x22x+1>0,x do đó hàm số luôn đồng biến trên R nên chọn.

Xét đáp án B hàm số y=2x5x+2 có tập xác định D=\2 .

y'=9x+22>0,x2 do đó hàm số đồng biến trên các khoảng ;2 và 2;+ nên loại.

Xét đáp án C hàm số y=x4+3x24 có tập xác định D=R 

 y'=4x3+6x=2x(2x2+3)<0,x<0 do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ;0 nên loại.

Xét đáp án D hàm số y=x22x2 có tập xác định D= 

 y'=2x2<0,x<1  do đó hàm số nghịch biến trên khoảng ;1 nên loại.


Câu 5:

Hàm số nào sau đây có cực trị ?

Xem đáp án

Chọn C

Xét đáp án A có y'=3>0,x hàm số không có cực trị.

Xét đáp án B có y'=73x+22>0,x23 hàm số không có cực trị.

Xét đáp án D có y'=3x20,x hàm số không có cực trị.

Xét đáp án C có y'=4x3+6xy'=0x=0.  Ta có bảng biến thiên:

Hàm số nào sau đây có cực trị ?  (ảnh 1)


Do đó hàm số có đạt cực tiểu tại điểm x=0. Chọn C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận