Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 7

  • 1253 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số  y=f(x) có bảng biến thiên như sau  Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trong khoảng (0,1)


Câu 2:

Cho hàm số y=fx   có đồ thị như hình vẽ

Cho hàm số y=f(x)  có đồ thị như hình vẽ  Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A.( 1, + vô cùng) (ảnh 1)

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng 1;+.


Câu 3:

Hàm số  y=x42x2 nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C

TXĐ: D=

Ta có y'=4x34x=4xx21. 

Bảng biến thiên của hàm sốy'=0x=0x=±1

Hàm số y=x^4-2x^2 nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 0;1.


Câu 4:

Giá trị cực tiểu của hàm số y=x3+3x1  bằng

Xem đáp án

Chọn B

TXĐ: D=  .

Ta có y'=3x2+3;y'=03x2+3=0x=±1

Bảng biến thiên

Giá trị cực tiểu của hàm số y= -x^3+3x-1  bằng (ảnh 1)

Vậy yCT=3


Câu 5:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm f'x=x21x2x+22.  Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Xem đáp án

Chọn D

Ta có f'x=0x21=0x2=0x+22=0x=1x=1x=2x=2

Bảng xét dấu của f'x .

Cho hàm số  y=f(x) có đạo hàm f'(x)=(x^2-1)(x-2)( x+2)^2  Số điểm cực trị của hàm số đã cho là (ảnh 1)

Từ bảng xét dấu suy ra x=-1 , x=1, x=2  là các điểm cực trị của hàm số đã cho.

Vậy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận