Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 5

  • 1251 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy y'>0,x1;1  nên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 1;1.  Do đó chọn đáp án A.


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là đường cong trong hình sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số   có đồ thị là đường cong trong hình sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. ( - vô cùng , 4) (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên khoảng ;1.  Do đó chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm  f'x=3x+22. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C

f'x=3x+22<0,x2  nên hàm số fx  nghịch biến trên các khoảng không chứa phần tử  mà các khoảng đã cho ở đáp án A, B, D đều có chứa phần tử  và khoảng đã cho ở đáp án C không chứa phần tử  nên loại các đáp án A, B, D và chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:  Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1  (ảnh 1)

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi x=2  đi qua nên hàm số đạt cực tiểu tại x=2

Vậy, chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hàm số y= f(x)  có đồ thị như hình vẽ bên.

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.  Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y=f(x)  là (ảnh 1)

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  y=f(x) là

Xem đáp án

Chọn A

Nhìn vào đồ thị của hàm số ta thấy đồ thị hàm số  y=f(x) có ba điểm cực trị.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận