Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 11

  • 2120 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau  Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1,3) (ảnh 1)

              Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Quan sát bảng biến thiên nhận thấy:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau  Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1,3) (ảnh 2)

 và

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau  Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1,3) (ảnh 3)

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng (-,2)và (0,2); hàm số nghịch biến trên các khoảng (2,+ và (-2,0).

Vậy mệnh đề C đúng.


Câu 2:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Cho hàm số  liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng? (ảnh 1)

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Dựa vào đồ thị hàm số y=fx ta thấy hàm số nghịch biến trên ;3.


Câu 3:

Cho hàm số y=x1x+2. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau.

Xem đáp án

Tập xác định  D=\2.

y'=3x+22>0  x2.

Suy ra hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định.

Câu 4:

Cho hàm số y=m21x3+m1x2x+4. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên R là 

Xem đáp án

Ta có: y=m21x3+m1x2x+4

Nên: y'=3m21x2+2m1x1

Điều kiện để hàm số đồng biến trên R là:

a>0Δ'0m21>0m12+3m210m2>14m22m20m>1m<112m1
Cho hàm số . Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên R là 

Câu 5:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y=x+3x+4m  nghịch biến trên khoảng 2;+.

Xem đáp án

Điều kiện: x4m.

Ta có: y'=4m3x+4m2

Hàm số y=x+3x+4m nghịch biến trên khoảng 2;+

4m2y'<0,x2;+m124m3x+4m2<0,x2;+m12m<3412m<34

Vậy 12m<34 nên có 1 số nguyên m=0  thỏa mãn.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận