Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án- Đề 14

  • 1300 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)  có bảng biến thiên dưới đây:

Cho hàm số  y=f(x) có bảng biến thiên dưới đây:  Khẳng định nào sau là đúng? (ảnh 1)

Khẳng định nào sau là đúng?

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng  ;2 2;+ .


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây:  Khẳng định nào sau là đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ( -4, + vô cùng) (ảnh 1)

Khẳng định nào sau là đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào đồ thị, suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 0;2  và nghịch biến trên mỗi khoảng ;0 , 2;+ .


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:  Khẳng định nào sau đây đúng A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=-4 . (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây đúng

Xem đáp án

Chọn D 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy điểm cực đại của đồ thị hàm số là  A0;3 do đó chọn  D.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x), bảng xét dấu của f'(x) như sau

Cho hàm số y=f(x), bảng xét dấu của f'(x) như sau  Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là (ảnh 1)

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

Xem đáp án

Chọn B

Căn cứ vào bảng xét dấu của f'(x)  ta thấy f'(x)  đổi dấu từ âm sang dương tại các điểm x=-1  và x=1  nên hàm số đã cho có 2 điểm cực tiểu

Câu 5:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x33x2+3  trên đoạn 1;3   là

Xem đáp án

Chọn A

Tập xác định: D=

Ta có f'x=3x26x=0x=21;3x=01;3

f(1)=1; f(3)=3f(2)=1

Vậy:min1;3  fx=1


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận