Bộ 25 đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022-2023 có đáp án (Đề 1)

  • 2011 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho các hàm số f(x),g(x) liên tục trên tập xác định. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án: A

fx.gxdx=fxdx.gxdxlà mệnh đề sai.


Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S:x22+y2+z+12=4. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Mặt cầu S:x22+y2+z+12=4có tâm I2;0;1.


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M(1;2;-1) và có một vectơ pháp tuyến n2;0;3?

Xem đáp án

Đáp án : A

Phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M(1;2;-1) và có một vectơ pháp tuyến n=2;0;3:

2x13z+1=02x3z5=0.


Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x3=y+21=z+41. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) có tọa độ là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Đường thẳng d:x3=y+21=z+41.có vectơ chỉ phương là (3;-1;1)


Câu 5:

Cho số phức z = 2 + i. Số phức liên hợp z¯ có phần thực, phần ảo lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án: D

Số phức z = 2 +i có số phức liên hợp là z¯=2i.

z¯=2i. có phần thực là 2, phần ảo là – 1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận