Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Nhận biết)

  • 1173 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phân tích đa thức x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có x2 – 6x + 8 = x2 – 4x – 2x + 8 = x(x – 4) – 2(x – 4)

                    = (x – 4)(x – 2)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được

Xem đáp án

Ta có x2 – 7x + 10 = x2 – 2x – 5x + 10

          = x(x – 2) – 5(x – 2) = (x – 5)(x – 2)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đa thức 25 – a2 + 2ab – b2 được phân tích thành

Xem đáp án

Ta có 25 – a2 + 2ab – b2 = 25 – (a2 – 2ab + b2)

          = 52 – (a – b)2

          = (5 + a – b)(5 – a + b)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phân tích đa thức m.n3 – 1 + m – n3 thành nhân tử, ta được:

Xem đáp án

m.n3 – 1 + m – n3

= (mn3 – n3) + (m -1)

= n3(m – 1) + (m – 1)

= (n3 + 1)(m - 1)

= (n + 1)(n2 – n + 1)(m – 1)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phân tích đa thức x4 + 64 thành hiệu hai bình phương, ta được

Xem đáp án

Ta có x4 + 64 = (x2)2 + 16x2 + 64 – 16x2

          = (x2)2 + 2.8.x + 82 – (4x)2

          = (x2 + 8)2 – (4x)2

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận